Dotační management.

Jsme váš partner v oblasti dotačního managementu s bohatou historií úspěšných projektů. Specializujeme se na dotační programy SFŽP. Realizovali jsme více než 1000 dotací pro rodinné domy a přes 150 dotací pro objekty v majetkovém fondu měst a obcí. Naše služby jsou navrženy tak, aby maximálně splnily vaše požadavky na úsporu energií a energetickou soběstačnost a zároveň vám zajistily maximální výhody z této důležité finanční podpory.

Úspěšný dotační management projektu u nás nekončí podáním žádosti o dotaci. Jsme tu, abychom vám poskytli veškerou potřebnou podporu a zajistili, že vaše investice do energetických úspor budou smysluplné. Kontaktujte nás pro další informace a konzultaci.

S námi získáte:

 • Profesionální a komplexní dotační management, který vás provede celým procesem od začátku do konce.

 • Kompletní zpracování celé žádosti včetně všech příloh.

 • Rozsáhlé zkušenosti a odbornost v oblasti fotovoltaiky, akumulace, tepelných čerpadel a nabíjecích stanic pro elektromobily.

 • Pravidelná komunikace s úřady

 • Důvěryhodnost založenou na našich úspěšných projektech a spokojených klientech.

 • Zajištění minimálního rizika díky naší pečlivé komunikaci a koordinaci mezi všemi subjekty projektové přípravy.

1

dotační management
dotační management

2

Projekce.

Máme bohaté zkušenosti s projektováním fotovoltaických elektráren, ať už jde o prvotní studii stavebně technologického řešení nebo finální projekt skutečného provedení.

Projekce představuje jádro našeho podnikání, ke kterému jsme přidali další související služby, tak abychom zajistili kompletní administrativu nezbytnou pro úspěšné dokončení celého projektu.

Naše práce začíná důkladnou technickou prohlídkou místa, kde má být instalována fotovoltaická elektrárna. Využíváme moderní technologie, včetně dronů, pro získání důležitých informací. Samozřejmostí je i důkladná analýza dodaných podkladů od klienta. Klíčovými pro nás jsou požadavky investora.

Naše poslání je zajistit, aby každý projekt byl plánován a realizován s maximální efektivitou a profesionalitou.

Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace:

 • Studie řešení FVE

 • Dokumentace pro stavební povolení a společné povolení

 • Dokumentace provádění stavby

 • Dokumentace ochrany před bleskem (LPS)

 • Dokumentace skutečného provedení

 • Rozpočty pro výběrová řízení

 • Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

 • Revize fotovoltaických elektráren

 • Výpočet předpokládané návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)

 • Statické posouzení

Energetické
služby.

V oblasti energetických služeb se zaměřujeme především na vyřizování energetických posouzení (EP) v kontextu instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Tato posouzení jsou vyžadována Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a pomáhají klientům splnit kritéria pro získání státní dotace.

Nabízíme také vytvoření energetických štítků, posudků a auditů, které odpovídají zákonným požadavkům. Tyto dokumenty jsou klíčové pro plánování energeticky úsporných opatření a pro dodržení regulačních požadavků.

Naše služby zahrnují:

 • Energetická posouzení

 • Vytvoření energetických štítků

 • Energetické posudky a audity

Energetické služby

3

Inženýring

4

Inženýring.

V oblasti inženýringu se zaměřujeme především na efektivní vyjednávání s stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány státní správy. Pro úspěšné získání všech potřebných povolení je klíčová úzká spolupráce s projekčním týmem a precizní posouzení souvisejících posudků.

Tento proces může být značně náročný, zejména pokud plánujete stavbu v chráněné krajinné oblasti (CHKO). S komplexním pokrytím všech aspektů vám rádi poskytneme pomoc, abychom zajistili rychlý a bezproblémový průběh celého procesu.

Naše služby zahrnují:

 • Podání kompletní dokumentace na stavební úřad

 • Detailní posouzení vlivu stavby na životní prostředí

 • Zastoupení při jednáních s orgány státní správy

Revize a kontrola FVE termokamerou.

Pro naše klienty poskytujeme nezávislou revizi po instalaci fotovoltaické elektrárny, zajišťující, že instalace odpovídá projektové dokumentaci a splňuje všechny požadavky na bezpečný a správný provoz. Pravidelné revize následně odpovídají legislativním požadavkům.

Kontrola fotovoltaických elektráren pomocí termokamery představuje efektivní metodu odhalení jak skrytých, tak viditelných vad na solárních panelech. Některé závady mohou být skryty lidskému oku, a tak odhalení těchto nedostatků může předejít vzniku závažnějších škod nebo požárů.

Všechny revize jsou realizovány odborníky s příslušným oprávněním pro provádění revizí elektrických zařízení. Po každé revizi obdrží klient podrobný revizní protokol.

Naše služby zahrnují:


 • Revize po instalaci fotovoltaických elektráren

 • Pravidelné revize dle legislativních požadavků

 • Kontrolu pomocí dronu s termokamerou

dotační management

5

dotační management

6

Výběr
zhotovitele.

Proces výběru zhotovitele představuje klíčovou fázi dotačního projektu, a často je to právě zde, kde se objevují nejvíce výzev a potenciálních nedostatků. Tato etapa získává na významu zejména v případě projektů podporovaných dotacemi s hodnotou přesahující 2 miliony Kč (pro dodávky a služby) nebo 6 milionů Kč (pro stavební práce).

V těchto specifických případech je vyhlášení soutěže o dodavatele skrze výběrové řízení povinné. Naším cílem je zajistit transparentní a zákonný průběh této klíčové fáze.

S naším týmem budeme pečlivě nastavovat parametry výběrového řízení, umožňující účast pouze společnostem, které splňují všechny technické a legislativní požadavky nezbytné pro kvalitní a bezpečnou realizaci celého projektu.

Vaše spokojenost a bezproblémový průběh výběru zhotovitele jsou pro nás prioritou.


Projektujeme všechny FV systémy!

Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius

Máte dotaz? Napište nám. Rádi vám poradíme.