admin

admin

Nové dotační výzvy RES +

Dotace

• 6 minutové čtení

Celkem 4 dotační výzvy pro firmy a veřejný sektor


Koncem loňského roku byly vypsány nové dotační výzvy, které pomohou firmám, obcím a městům zajistit výstavbu fotovoltaických elektráren. S vyřízením dotace i vypracováním projektové dokumentace vám rádi pomůžeme. Pojďme se společně podívat na detaily jednotlivých výzev. 


1. Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou


Výzva je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, a také systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Žadatelem mohou být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny. Výše příspěvků je maximálně 50 % celkových výdajů projektu a celkový objem prostředků v této výzvě činí 3 miliardy Kč. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Zahájení příjmu žádostí u této výzvy je: 1. 3. 2024 od 12:00 hod a ukončení příjmu žádostí bude 31. 10 2024 do 12:00 hod. Realizace podpořených projektů musí být nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Tato výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. 


2. Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp


Tato dotace podpoří výstavby FVE s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektolyzéry na výrobu vodíku

Touto výzvou jsou podporovány samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, a také sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Žadatelem mohou být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Maximální výše příspěvku je 50 %  z celkových výdajů projektu a celkový objem prostředků v této výzvě je 4 miliardy Kč. Zahájení příjmu žádostí je 15. 5. 2024 od 12:00 hod a ukončení příjmu žádostí: 10. 9 2024 do 12:00 hod. Realizace podpořených projektů musí být nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.


3. Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce


Tato dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Dotace je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

Žadatelem o tuto dotaci mohou být obce na území ČR, které mají  maximální počet 3.000 obyvatel k 1.1.2023 dle údajů ČSÚ. Výše příspěvků je maximálně 75 % celkových výdajů projektu a celkový objem prostředků v této výzvě je 1 miliarda Kč. Zahájení příjmu žádostí je 1. března 2024 od 12:00 hod a ukončení příjmu žádostí bude 31. října 2024 do 12:00 hod. Realizace podpořených projektů musí být nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. 


4. Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře


Tato dotační výzva podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.

Dotace je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

Žadatelem o dotaci mohou být: 

Maximální výše dotace je 45 % na instalaci FVE a maximálně 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice. Celkový objem prostředků v této výzvě je 1 miliarda Kč. Zahájení příjmu žádostí je 1. března 2024 od 12:00 hod a ukončení příjmu žádostí bude 31. října 2024 do 12:00 hod. Realizace podpořených projektů musí být nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. 


Projektujeme všechny FV systémy!

Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius

Máte dotaz? Napište nám. Rádi vám poradíme.